להתחברות

מסחר בשבת | מקורות

מתנת שבת

"אני ה' מקדשכם"

(שמות ל"א, י"ג)

אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה:
משה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי

ושבת שמה,
אני מבקש ליתנה לישראל

תלמוד בבלי, מסכת שבת דף י', עמוד ב

מקורות אחרונים

Avatar

חוק יסוד – חופש העיסוק

דיני חוקה - חוק יסוד