להתחברות

מקורות

שבת אפילו לבהמות

ששת ימים תעשה מעשיך

וביום השביעי תשבת,


למען ינוח שורך וחמרך

וינפש בן אמתך והגרשמות כג, יב

סוגיות קשורות

מקורות אחרונים