Login

Commerce on Shabat Public | Resources

תרבות – כן, מסחר – לא

הניסיון הישראלי והגלובאלי מלמד שבמקרים רבים

תרבות הצריכה מביסה חלופות אחרות לניצול זמן פנוי.

כוונת ההצעה היא לאפשר קיומו של יום שבועי

שיוקדש לתרבות, פנאי ובידור.

לפיכך

היא מבקשת למנוע את התרחבותה
של הפעילות המסחרית – צרכנית
מימי החולין אל יום השבת.

מתוך אתר אמנת גביזון-מדן

Related Sources

Avatar

חוק יסוד – חופש העיסוק

דיני חוקה - חוק יסוד